Cennik

cennik od 01.04.2019 zobacz

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19maj 2016 r. (poz.588)

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z IDENTYFIKACJĄ
I REJESTRACJĄ KONIOWATYCH

 

Lp. Za czynność polegającą na: Wysokość opłaty w złotych
1 dokonaniu zidentyfikowania konia – w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich 23,70
2 dokonaniu identyfikacji koniowatego przeprowadzonej w sposób określony w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2015/262 71,20
3 dokonaniu słownego i graficznego opisu koniowatego oraz identyfikacji koniowatego przeprowadzonej w sposób określony w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2015/262 79,20
4 dokonaniu słownego i graficznego opisu koniowatego 53,50
5 sprawdzeniu tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego przywiezionego z państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska albo państwa trzeciego 80,20
6 sprawdzeniu tożsamości koniowatego – w przypadku koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez podmiot mający siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego 80,20
7 sprawdzeniu tożsamości koniowatego – w przypadku zwierzęcia, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez inny podmiot krajowy 53,50
8 zarejestrowaniu koniowatego 41,80
9 wydaniu dokumentu identyfikacyjnego 4,00
10 wydaniu duplikatu dokumentu identyfikacyjnego – w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2015/262 150,00
11 wydaniu duplikatu dokumentu identyfikacyjnego – w przypadku o którym mowa w art. 29 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia 2015/262 4,00
12 wydaniu tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego 23,50
13 wydaniu zastępczego dokumentu identyfikacyjnego 4,00
14 dokonaniu zmian w rejestrze koniowatych 17,50
15 sprawdzeniu pochodzenia koniowatego, jeżeli nie dołączono zaświadczeń albo świadectwa, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy 150,00
16 sprawdzeniu pochodzenia koniowatego zgłoszonego do identyfikacji po opuszczeniu na stałe gospodarstwa urodzenia, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, jeżeli dołączono zaświadczenia albo świadectwo, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy

 

46,50
17 doręczeniu przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru zawierającej wydany dokument identyfikacyjny, duplikat dokumentu identyfikacyjnego, tymczasowy dokument identyfikacyjny, zastępczy dokument identyfikacyjny*) o masie do 350 g 9,00**)
o masie ponad 350 g do 500 g **)
o masie ponad 500 g do 2000 g **)

 

*) Niezależnie od liczby i rodzaju dokumentów identyfikacyjnych.

**) Opłata za doręczenie przesyłki jest równa opłacie za przesyłkę poleconą za potwierdzeniem odbioru zgodnie z ogłoszonym cennikiem usług powszechnych operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego

 

 

Uchwała nr.3/2019r.

 

Zarządu w sprawie opłat zootechnicznych i składek pobieranych od hodowców na rok 2019

z dnia 16.01.2019.

Opłaty zootechniczne:

OKS   –ocena wartości użytkowej klaczy starszej ze  źrebięciem  10zł

OKS-bź ocena wartości użytkowej klaczy starszej bez źrebięcia 5 zł

OKM –ocena wartości klaczy młodej  10zł

WKM KG- wpis klaczy do księgi głównej 60zł

WKM KW- wpis klaczy do księgi wstępnej 30zł

OOS  –   ocena wartości użytkowej ogiera starszego 50zł+10zł za każdą pokrytą klacz

OOM- ocena wartości ogiera młodego 50zł

WOM-wpis ogiera młodego do ksiąg 200zł

Wydanie  zaświadczenia o wpisie konia do księgi hodowlanej. 5zł

POW-ocena wartości użytkowej ogiera młodego w polowej wstępnej próbie dzielności ogierów 25zł

POZ-ocena wartości użytkowej ogiera w zasadniczej próbie dzielności 50zł

PK  -ocena wartości użytkowej klaczy w polowej próbie dzielności 50zł

PK wstępna- ocena wartości użytkowej klaczy we wstępnej próbie dzielności 25zł

OZ  -ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego 5zł

DDH-duplikat dokumentu hodowlanego 50 zł

W.KL.PR.-wykaz klaczy programowych 50zł/szt

Wydanie zaświadczenia o zarejestrowanych koniach-25zł

Opłata za przesłanie dokumentów pocztą 1-4 paszporty-8zł, 5-9 paszportów 13zł.

 

Opłaty dla makro przedsiębiorstw  i hodowców, którzy nie mają podpisanych umów hodowlanych wynoszą  200 % składki podstawowej.

 

 

Opłaty zootechniczne Hodowcy są zobowiązani opłacać na miejscu w czasie wykonywania przeglądów i prac zootechnicznych.

 

                                                Składki Członkowskie:

 Wpisowe do związku: 50zł

Roczna składka członkowska: 120zł (w tym prenumerata kwartalnika Hodowca i Jeździec)

                                          Opłaty identyfikacyjne:

Wg. Cen ustalonych przez Ministerstwo Rolnictwa.

Za konie nie przedstawione do opisu w wyznaczonym terminie, wymagające osobnego przyjazdu pracownika Związku, będą pobierane dodatkowe opłaty za dojazd.

(ryczałt 0,8358/1 km.)