Kalendarz Imprez PZHK 2017

Kalendarz imprez 2017

 

organizowanych lub współorganizowanych przez PZHK oraz OZHK/​WZHK

Luty
2.-5. Cavaliada CAVALIADA TOUR LUBLIN
– Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI2*
Targi Lublin
PZHK
LZHK Lublin
4. IV Pokaz Ogierów Hodowlanych Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty­ch Klikowa
MZHK Kraków
11.-12. Czempionat dwu­let­ni­ch kla­czy ras zim­no­krwi­sty­ch Arena – Ostróda
W-​MZHK Olsztyn
16. Zimowa kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras zim­no­krwi­sty­ch Kwidzyn TRW Miłosna daw­ne SO Kwidzyn
PomZHK Malbork
21. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Książ
PZHK
23.-26. Cavaliada CAVALIADA TOUR WARSZAWA
– Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI3*-W
Warszawa – Torwar
PZHK
25. VI Czempionat Polski Północnej w sko­ka­ch lu­zem oraz po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch Kwidzyn TRW Miłosna daw­ne SO Kwidzyn
PomZHK Malbork
28. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
Marzec
4. Wiosenna Aukcja Ogierów Ras Zimnokrwistych
zmia­na ter­mi­nu z 3.03
Józefin
KJ Aromer
WZHK Warszawa
4. III Pokaz Hodowlany Ogierów Wierzawice
OZHK Rzeszów
4. Pokaz Ogierów – roz­po­czę­cie se­zo­nu ho­dow­la­ne­go 2017 Grabowiec k. Torunia
KPZHK Bydgoszcz
 6.-7. Doroczny Jarmark Koński „WSTĘPY”
Ogólnopolski Pokaz Ogierów Hodowlanych
Skaryszew
WZHK Radom
14. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr., śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Klikowa
PZHK
18. Pokaz ogie­rów przed se­zo­nem ko­pu­la­cyj­nym 2017 Bolesławowo Zespół Szkół Rolniczych
PomZHK Malbork
20. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bielice
PZHK
27. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Zbrosławice
PZHK
Kwiecień
2. Pokaz tra­dy­cyj­ne­go użyt­ko­wa­nia ko­ni w go­spo­dar­stwie i  pra­ca­ch po­lo­wy­ch Muzeum Wsi Lubelskiej – Lublin
LZHK Lublin
4. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Łąck
PZHK
8. Próba za­przę­go­wa ogie­rów zim­no­krwi­sty­ch Gniewczyna Tryniecka
OZHK Rzeszów
12. Preselekcja ogie­rów w ty­pie wierz­cho­wym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
22. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy hu­cul­skiej
zmia­na ter­mi­nu z 20.04
Klikowa
MZHK Kraków
21.-22. zt Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (śl.) ZT Książ
PZHK
22.-23. Wiosenne Targi Rolnicze-​pokaz ko­ni ho­dow­la­ny­ch W-​MODR Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
23. I Eliminacja Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej DALZ2017 SO Książ
OZHK Wrocław
25. Ocena źre­biąt rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch ras zim­no­krwi­sty­ch Lubenka
OZHK Lublin
27.-28. Kurs po­wo­że­nia –  pró­ba dziel­no­ści Hrubieszów
OZHK Lublin
28. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.) ZT Doruchów
PZHK
29. „Bieg Zwiadowcy Konnego” Włoszczowa – Podzamcze
OZHK Kielce
29. III Kujawsko-​Pomorski Czempionat Użytkowy (2-​3-​letnie ko­nie ras szla­chet­ny­ch oce­nia­ne w ru­chu i sko­ka­ch lu­zem) Stajnia Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
29. Szkolenia – ABC po­wo­że­nia Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
30. Towarzyskie za­wo­dy w po­wo­że­niu w Kornicy – Puchar Prezesa ŚOZHK Kornice
ŚOZHK Katowice
Maj
1. Izerska Parada Powozów Lubomierz
OZHK Wrocław
2. Premiowanie Źrebiąt Turek
ZHKWlkp Gniezno
4.-7. XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Międzynarodowe Targi Poznańskie
PZHK
9. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Książ
PZHK
10. Przegląd źre­biąt rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch ras szla­chet­ny­ch  i zim­no­krwi­sty­ch Sitno k/​Zamościa
LZHK Lublin
11. VII Kujawsko-​Pomorskie otwar­te pre­mio­wa­nie mło­dzie­ży zim­no­krwi­stej (rocz­ne i 2-​letnie ko­nie zim­no­krwi­ste) SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
12.-13. zt Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr., śl.) ZT Klikowa
PZHK
13. II Mazowiecki Czempionat Młodzieży Hodowlanej Wszystkich Ras Józefin
KJ Aromer
WZHK Warszawa
13. XIV Akademickie Mistrzostwa Województwa Lub. w sko­ka­ch przez prze­szko­dy UP Felin
LZHK Lublin
13.-14. III Ścieżka hu­cul­ska Zalutyń k/​Piszczaca
LZHK Lublin
14. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych, pre­mio­wa­nie źre­biąt ra­sy ślą­skiej OSiR Drzonków
ZHKZL Zielona Góra
14. II Eliminacja Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej DALZ 2017 Stajnia Bonza Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
14. XII Pokaz wszech­stron­ne­go wy­ko­rzy­sta­nia ko­ni i ku­ców Bychawa
LZHK Lublin
14. Regionalny Pokaz Koni
zmia­na ter­mi­nu z 4.06
Jastrzębia
WZHK Radom
16. Przegląd źre­biąt rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch ras szla­chet­ny­ch Zarzeka
LZHK Lublin
18. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.) ZT Bielice
PZHK
18. Wystawa ko­ni – kon­kurs za­przę­gów Turka k/​Dorohuska
LZHK Lublin
18. Amatorskie Zawody Zaprzęgowe-​III Budzów Kolonia
OZHK Wrocław
19. IV Warmińsko-​Mazurski Czempionat w sko­ka­ch lu­zem ko­ni ras szla­chet­ny­ch SK Galiny k. Bartoszyc
W-​MZHK Olsztyn
20, Premiowanie Źrebiąt Gniezno
ZHKWlkp Gniezno
20.-21. Ogólnopolski Czempionat Koni Sokólskich Szepietowo
WZHK Białystok
21. Majówka Konna w Parku Pszczyńskim – Towarzyskie za­wo­dy w po­wo­że­niu – Puchar Prezesa ŚOZHK Pszczyna
ŚOZHK Katowice
Pielgrzymka ho­dow­ców i mi­ło­śni­ków ko­ni na Górze Św. Anny Góra Św. Anny
21. IV Młodzieżowy Czempionat ko­ni ras zim­no­krwi­sty­ch Bedlno k/​Radzynia
LZHK Lublin
21. Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej róż­ny­ch ras – „Święto Konia” Siedlec Trzebnicki
OZHK Wrocław
23. Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras zim­no­krwi­sty­ch Kawka k/​Lublina
LZHK Lublin
23.-31. zt Kwalifikacja ogie­rów ras szla­chet­ny­ch do 100-​dniowego tre­nin­gu wierz­cho­we­go
25 zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.) ZT Zbrosławice
PZHK
27.-28. „Majówka w Regietowie” – pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
28. VIII Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych Ożarów
OZHK Kielce
28. II Mistrzostwa Kaszub w za­wo­da­ch za­przę­go­wy­ch (sin­gle i pa­ry) Gmina Dziamiany
PomZHK Malbork
28. IV Czempionat Koni Ras Szlachetnych SO Białka
LZHK Lublin
30.-31. zt Kwalifikacja ogie­rów ras szla­chet­ny­ch do ZT SO Białka
LZHK Lublin
Czerwiec
2. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.) ZT Łąck
PZHK
3. Pokaz Koni Furioso-​Przedświt na Kresach Kalników
OZHK Rzeszów
3. Premiowanie źre­biąt: wlkp, sp, m, z, ras pry­mi­tyw­ny­ch i ku­ców Ranczo Rubin Nowa Wieś – Wschowa
Z
HKZL Zielona Góra
3.-4. XXVI Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych (pkz i ard.pol.) PODR Lubań
k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
3.-4. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko
ZHKWlkp Gniezno
4. IX Parada Konna w Żarówce Żarówka
OZHK Rzeszów
4. VI Wojewódzki Czempionat Koni, Zawody  ka­wa­le­ryj­skie Borki k/​ Nowodworu
LZHK Lublin
4. XVII Wystawa Koni Hodowlanych Margonin
ZHKWlkp Gniezno
10.-11. „Szlakiem Konia Huculskiego”
XVII Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
Klikowa
MZHK Kraków
10.-11. Specjalistyczna wy­sta­wa zwie­rząt ho­dow­la­ny­ch pod na­zwą „XI Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych” MODR Poświętne k/​Płońska
WZHK Warszawa
10.-11. II Krajowy Czempionat ko­ni sztum­ski­ch
zmia­na ter­mi­nu z 17.-18.06
PODR Stare Pole
k/​Malborka
PomZHK Malbork
10.-11. XX Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
PZHK
LZHK Lublin
10.-11. „Konie i Powozy”, Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Rokosowo, pow. Gostyń
ZHKWlkp Gniezno
11. XXII Amatorskie Zawody w Powożeniu MODR Poświętne k/​Płońska
WZHK Warszawa
17.-18. „Święto Konia Małopolskiego”
XI Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej
Klikowa
MZHK Kraków
OZHK Rzeszów
18. III Eliminacja Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej DALZ2017 Folwark Leszczynówka Budzów Kolonia
OZHK Wrocław
18. Regionalny Czempionat źre­biąt rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch ras pol­ski koń zim­no­krwi­sty i ar­den pol­ski Niewodnica Kościelna
WZHK Białystok
18. Wystawa Koni Hodowlanych KACZOR 2017 Odolanów pow. .Ostrów
ZHKWlkp Gniezno
18. Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych Gołańcz, pow. Wągrowiec
ZHKWlkp Gniezno
20. Polowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras zim­no­krwi­sty­ch Marynin k/​Radzynia
LZHK Lublin
22. Ocena źre­biąt rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch ras zim­no­krwi­sty­ch,  po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści ras zim­no­krwi­sty­ch Dratów k/​Łęcznej
LZHK Lublin
23.-25. XII Świętokrzyska Ścieżka Huculska Sielec k. Staszowa
Stadnina Koni Huculskich – Tadeusz Wrześniak
OZHK Kielce
24. zt Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy Stajnia Sportowa Błażejewski Stary Kisielin
ZHKZL Zielona Góra
24. Czempionat źre­biąt l i 2-​letnich ra­sy ślą­skiej Poręba
ŚOZHK Katowice
24.-25. XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale Boguchwała
OZHK Rzeszów
24.-25. Wystawa Zwierząt Hodowlanych Końskowola k/​Puław
LZHK Lublin
24.-25. XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym Szepietowo
WZHK Białystok
25. Towarzyskie Zawody w Powożeniu w Porębie – Puchar Prezesa ŚOZHK Poręba
ŚOZHK Katowice
27. Przegląd źre­biąt rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch ras zim­no­krwi­sty­ch Parczek
LZHK Lublin
Lipiec
1. Premiowanie źre­biąt Turek
ZHKWlkp Gniezno
1.-2. XXXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sitno k/​ Zamościa
LZHK Lublin
2. Regionalna Wystawa Koni Skaryszew
WZHK Radom
2. ikona Rasa pkz XI Wystawa Koni Hodowlanych ras zim­no­krwi­sty­ch Janowo k. Nidzicy
W-​MZHK Olsztyn
2. Wystawa ko­ni ślą­ski­ch Gniewczyna Łańcucka
OZHK Rzeszów
2. Wystawa ko­ni Sztabin
WZHK Białystok
4. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr., śl.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Klikowa
PZHK
5. ikona Rasa pkz Przegląd źre­biąt rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch ras zim­no­krwi­sty­ch, po­lo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy Orchówek k/​Włodawy
LZHK Lublin
7. ikona Rasa pkz Przegląd źre­biąt rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch ras zim­no­krwi­sty­ch Żalin k/​ Chełma
LZHK Lublin
7.-8. zt Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (śl.) ZT Książ
PZHK
8.-9. ikona Rasa pkz XII Wystawa Koni Zimnokrwistych w Oleszycach Oleszyce
OZHK Rzeszów
8.-9. VI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz
8.-9. XVII Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Błonia Opatowieckie
OZHK Kielce
9. Wystawa ko­ni Łuszczów k/​Lublina
LZHK Lublin
15. Premiowanie Źrebiąt Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
15.-16. Specjalistyczna wy­sta­wa zwie­rząt ho­dow­la­ny­ch pod na­zwą „Mazowiecki Weekend z Hucułem” Warszawa Białołęka
WZHK Warszawa
16. ikona Rasa pkz Czempionat ogie­rów kry­ją­cy­ch  ras zim­no­krwi­sty­ch Stulichy k. Węgorzewa
W-​MZHK Olsztyn
16. Wystawa ko­ni Augustów
WZHK Białystok
22.-23. ikona Rasa pkz XV Czempionat Młodzieży ras zim­no­krwi­sty­ch SO Kętrzyn
W-​MZHK Olsztyn
23. Krajowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej SO Książ
PZHK
30. IX Amatorski kon­kurs zręcz­no­ści po­wo­że­nia za­przę­ga­mi pa­ro­kon­ny­mi Ujanowice
MZHK Kraków
30. Towarzyskie za­wo­dy za­przę­gów jed­no­kon­ny­ch, pa­ro­kon­ny­ch i czte­ro­kon­ny­ch Gogolowa
ŚOZHK Katowice
30. Regionalna Wystawa Koni Drohiczyn
WZHK Białystok
Sierpień
5.-6. „Z hu­cu­łem do Krakowa” – pró­ba dziel­no­ści i eli­mi­na­cje do czem­pio­na­tu użyt­ko­we­go Rzeszotary
MZHK Kraków
6. Koń ja­ki je­st… Skansen Kolbuszowa
OZHK Rzeszów
6. ikona Rasa pkz X Regionalna Wystawa ko­ni ras zim­no­krwi­sty­ch Tuczna k/​Białej Podl.
LZHK Lublin
7.-8. zt Nabór ogie­rów ra­sy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i im­port.
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning za­przę­go­wy
ZT Książ
PZHK
11.-13. MPMK w sko­ka­ch przez prze­szko­dy Drzonków
PZHK
11.-12. Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi Drzonków
PZHK
Porównawczy Czempionat Koni Ras Szlachetnych w Skokach Luzem
12. Premiowanie źre­biąt pod mat­ka­mi róż­ny­ch ras Jelenia Góra
OZHK Wrocław
12.-13. VII Galicyjskie Lato z Koniem Kołaczyce
OZHK Rzeszów
16. ikona Rasa hc Bieszczadzki Czempionat Hodowlany Koni Huculskich w Polanie – wierz­cho­wa pró­ba za­sad­ni­cza Polana
OZHK Rzeszów
18. Mistrzostwa Podhala w Powożeniu Zakopane
18.-19. Święto Konika Polskiego Majdan k. Ruciane-​Nida
W-​MZHK Olsztyn
19. ikona Rasa hc Ścieżka Huculska Młodzikowo
ZHKWlkp Gniezno
20. Rogoźnickie Dni Sportu i Rozrywki Rogoźnik
Stadnina Koni „Dworna”
20. III Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Klukowo
WZHK Białystok
20. Pokaz ko­ni ho­dow­la­ny­ch Jankówko
ZHKWlkp Gniezno
25.-27. XVII Pożegnanie Wakacji Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
26. III Zawody kon­ne w sko­ka­ch przez prze­szko­dy i w zręcz­no­ści po­wo­że­nia Stacja Ogierów Pawłowo k/​Chojnic
PomZHK Malbork
26.-27. Krajowa Wystawa Koników Polskich „Tarpaniada” SO Sieraków
PZHK
ZHKWlkp Gniezno
27. ikona Rasa pkz Czempionat kla­czy ras zim­no­krwi­sty­ch Giżycko
W-​MZHK Olsztyn
Wrzesień
III Mistrzostwa Szwajcarii Kaszubskiej w sko­ka­ch przez prze­szko­dy i zryw­ce spor­to­wej drew­na Stadnina Koni Kolano Wieżyca
PomZHK Malbork
1.-2. zt Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr., śl.) ZT Klikowa
PZHK
2. Specjalistyczna wy­sta­wa kla­czy star­szy­ch ras zim­no­krwi­sty­ch SK Kozienice
WZHK Radom
2. Zasadnicza Próba Dzielności ko­ni ra­sy hu­cul­skiej Chorzów k/​Jarosławia
OZHK Rzeszów
2.-3. ikona Rasa pkz Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­sty­ch W-​MODR Olsztyn
W-​MZHK Olsztyn
2.-3. Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej Młodzikowo
PZHKZHKWlkp Gniezno
Czempionat ko­ni ra­sy sp uro­dzo­ny­ch w Wielkopolsce
2.-3. Towarzyskie za­wo­dy za­przę­gów jed­no­kon­ny­ch, pa­ro­kon­ny­ch i czte­ro­kon­ny­ch w OJ „Lando” Finał Pucharu Prezesa ŚOZHK Ptakowice
ŚOZHK Katowice
2.-3. Pokaz Koni w Bogorii Bogoria
OZHK Kielce
2.-3. Specjalistyczna wy­sta­wa zwie­rząt ho­dow­la­ny­ch pod na­zwą „Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz Ogierów Hodowlanych” ODR Siedlce
WZHK Warszawa
8.-9. Próby dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów ra­sy kn
Przegląd kla­czy z sy­sa­ka­mi ra­sy kn. Kwalifikacja ogie­rów i kla­czy ra­sy kn
Popielno k. Ruciane Nida
W-​MZHK Olsztyn
9. XV Warmińsko-​Mazurski Czempionat Źrebiąt  ras szla­chet­ny­ch SK Rzeczna
W-​MZHK Olsztyn
9.-10. „Klikowska Parada Konna”
IX Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej
i VI Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
Klikowa
MZHK Kraków
OZHK Rzeszów
10. ikona Rasa pkz Przegląd źre­biąt ras zim­no­krwi­sty­ch Hartowiec k. Lubawy
W-​MZHK Olsztyn
10. Premiowanie źre­biąt ra­sy ślą­skiej pod mat­ka­mi oraz Polowa pró­ba za­przę­go­wa kla­czy ślą­ski­ch Sadów
ŚOZHK Katowice
10. Krasnostawski Piknik Konny Kol. Niemienice k/​Krasnegostawu
LZHK Lublin
12. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Doruchów
PZHK
14.-17. MPMK w WKKW Strzegom
PZHK
15.-17. „XXIII Dni Huculskie”
Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej
SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
16. ikona Rasa pkz VI Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych SO Kętrzyn
PZHK
OZHK Malbork
OZHK Olsztyn
ZHKRZ
16. zt Polowa za­przę­go­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy Surowa pow. Żary
ZHKZL Zielona Góra
16. Wystawa Hodowlana Młodzieży ra­sy ślą­skiej i ko­nik pol­ski Lubomierz
OZHK Wrocław
16. V Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców KJ Aromer Józefin
WZHK Warszawa
16.-17. Konkurs zręcz­no­ści po­wo­że­nia Gorajec Zagroble gm.Radecznica
LZHK Lublin
17. XXI Kaszubska Jesień Rolnicza Zawody w po­wo­że­niu o Memoriał im. Wojciecha Dąbrowskiego PODR Lubań
k/​Kościerzyny
PomZHK Malbork
17. Czempionat źre­biąt rocz­ny­ch i dwu­let­ni­ch oraz źre­biąt pod mat­ka­mi w ty­pie szla­chet­nym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
17. Premiowanie źre­biąt Korpysy
ZHKWlkp Gniezno
19. zt Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ZSR Pszczela Wola
LZHK Lublin
21.-22. Premiowanie źre­biąt ras zim­no­krwi­sty­ch pod mat­ka­mi SK „Nad Brdą”Konarzynki
SK Sadłuki, SK Sołtyski
SK Anmiros SK Rybaki
PomZHK Malbork
23. ikona Rasa pkz Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Skaryszew
WZHK Warszawa o/​Radom
23. Premiowanie źre­biąt ras szla­chet­ny­ch pod mat­ka­mi Bolesławowo ZSR
PomZHK Malbork
23. IV  Eliminacja Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej DALZ2017
zmia­na ter­mi­nu z 29.09
Świdnik
OZHK Wrocław
23.-24. V Regionalne Święto Hodowców Koni Górki
TKHK Garwolin
24. Pokaz ko­ni  wszyst­ki­ch ras Bedlno
LZHK Lublin
24. Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych Bukówiec pow. Leszno
ZHKWlkp Gniezno
25. Wystawa-​Sprzedaż Ogierów ar­deń­ski­ch Kwidzyn
PZHK
26. ikona Rasa pkz Wystawa-​Sprzedaż Ogierów ras zim­no­krwi­sty­ch Kętrzyn
PZHK
OZHK Olsztyn
27. Wystawa-​Sprzedaż Ogierów ar­deń­ski­ch Józefin
PZHK
28. ikona Rasa pkz Aukcja Koni Zimnokrwistych SO Białka
LZHK Lublin
29. Polowa pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy ko­nik pol­ski Zwierzyniec
LZHK Lublin
29.-30. ikona Rasa pkz Kwalifikacja Ogierów Ras Zimnokrwistych
Wstępna i za­sad­ni­cza po­lo­wa pró­ba za­przę­go­wa
Wola Łagowska
OZHK Kielce
24. III Wystawa Koni ras szla­chet­ny­ch Bolesławowo ZSR
PomZHK Malbork
25. Wystawa-​Sprzedaż Ogierów ar­deń­ski­ch Kwidzyn
PZHK
26. Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Ras Polski Koń Zimnokrwistych i ar­deń­ski­ch Kętrzyn
PZHK
W-​MZHK Olsztyn
27. Wystawa-​Sprzedaż Ogierów ar­deń­ski­ch Józefin
PZHK
28. ikona Rasa pkz Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwistych Białka
LZHK Lublin
28.09.-01.10 MPMK w ujeż­dże­niu Strzegom
PZHK
MPMK w po­wo­że­niu
29. ikona Rasa pkz Wystawa-​Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Wola Łagowska
OZHK Kielce
30. Jesienna Aukcja Ogierów Ras Zimnokrwistych Józefin
KJ Aromer

WZHK Warszawa
MPMK w spor­to­wy­ch raj­da­ch kon­ny­ch PZHK
Październik
Kwalifikacja kla­czy do pro­gra­mów ras za­cho­waw­czy­ch Wisznice, SO Białka
LZHK Lublin
2.-3. ikona Rasa pkz Wystawa-​Aukcja ogie­rów ras zim­no­krwi­sty­ch Szepietowo
WZHK Białystok
5. Wystawa-​Aukcja ogie­rów ras zim­no­krwi­sty­ch oraz kwa­li­fi­ka­cja kla­czy Bratoszewice
OZHK Łódź
6. ikona Rasa pkz Wystawa-​Aukcja Ogierów Zimnokrwistych Klikowa
6.-7. zt Zaprzęgowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ra­sy ślą­skiej oraz m, wlkp, sp i im­port. ZT Książ
PZHK
7. ikona Rasa pkz Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych w Zabajce; za­wo­dy za­przę­go­we Zabajka
OZHK Rzeszów
7. Czempionat źre­biąt ras szla­chet­ny­ch Stajnia Jarużyn
KPZHK Bydgoszcz
9. zt Nabór kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.)
na 60-​dniowy sta­cjo­nar­ny tre­ning wierz­cho­wy
ZT Bielice
PZHK
10. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy hu­cul­skiej SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
10.-11. ikona Rasa pkz 64 Wystawa – sprze­daż ogie­rów ras zim­no­krwi­sty­ch S.O Starogard Gdański
PomZHK Malbork
12. ikona Rasa pkz Wystawa – au­kcja ogie­rów zim­no­krwi­sty­ch SK Nowe Jankowice
KPZHK Bydgoszcz
13. ikona Rasa pkz Aukcja Ogierów Zimnokrwistych
Premiowanie źre­biąt
Stajnia Czechówka Gorzów Wlkp
ZHKZL Zielona Góra
14.-15. FINAŁ Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej DALZ2017 SO Książ
OZHK Wrocław
14.-15. Czempionat użyt­ko­wy ko­ni ho­dow­la­ny­ch Sieraków
ZHKWlkp Gniezno
17.-18. zt Polowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­ny­ch po 100-​dniowym tre­nin­gu wierz­cho­wym
18 Uznawanie ogie­rów ra­sy hu­cul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
19. Zasadnicza pró­ba dziel­no­ści ko­ni ra­sy hu­cul­skiej Klikowa
MZHK Kraków
21. zt Polowa wierz­cho­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch SK-​Galiny k. Bartoszyc
W-​MZHK Olsztyn
26. ikona Rasa pkz X Dzień Konia Zimnokrwistego
– Aukcja ogie­rów star­szy­ch
SO Białka
LZHK Lublin
Listopad
10. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.) ZT Doruchów
PZHK
Grudzień
Kucyk pod cho­in­kę TRW Kwidzyn
PomZHK Malbork
30.11-3.12. CAVALIADA TOUR POZNAŃ
– CSI3*-W
– Pawilon Polskiej Hodowli
– Aukcja pol­ski­ch ko­ni spor­to­wy­ch „Teraz Polskie Konie”
Poznań
PZHK
7. zt Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch (m, wlkp, sp, za­gr.) ZT Bielice
PZHK

Terminy po­da­ny­ch im­prez mo­gą ulec zmia­nie.