Projekt polowej próby użytkowości ogierów

W dniu 8 sierpnia br. od­było się w Warszawie spo­tka­nie ze­społu ro­bo­czego po­wo­ła­nego przez Prezydium PZHK w celu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­niego Walnego Zjazdu Delegatów PZHK do­ty­czą­cych koni ras szlachetnych.

W spo­tka­niu ze­społu kie­ro­wa­nego przez Wiceprezesa PZHK Tomasza Siergieja wzięli udział ho­dowcy koni ras szlachetnych – człon­ko­wie Zarządu PZHK oraz prze­wod­ni­czący Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi.

Zespół postanowił m. in., że opracowany przez komisje ksiąg stadnych koni ras szlachetnych projekt polowej próby użytkowości ogierów powinien zostać poddany szerokim konsultacjom. W związku z powyższym przedstawiamy projekt wraz z załącznikami, z prośbą o zgłaszanie uwag do dnia 15 października br., listownie  na adres biura PZHK w Warszawie lub e-mailem na adres cuber@pzhk.pl (Anna Cuber). http://pzhk.pl/blog/2016/09/01/projekt-polowej-proby-uzytkowosci-ogierow/