Regulamin XIV Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych-Premiowanie źrebiąt rasy śląskiej.

Regulamin XIV Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych-Premiowanie źrebiąt rasy śląskiej.

R E G U L A M I N

Regionalnej Wystawy Koni Hodowlanych I Premiowania Źrebiąt Rasy Śląskiej

Drzonków 14 maja 2017

& 1

Na wystawę zgłaszamy  konie  wszystkich ras dla których PZHK prowadzi księgi lub rejestr. Oceniane będą konie 3 letnie i starsze wpisane lub posiadające prawo wpisu do ksiąg lub rejestru. Ocenie będzie podlegał;

Typ                                         –           do 10 pkt.

Pokrój                                    –           do 10 pkt.

Stęp                                       –           do 10 pkt.

Kłus                                       –          do 10 pkt.

Kondycja pielęgnacja przygotowanie do wystawy        –          do 10 pkt

& 2

Na premiowanie wspierane finansowo przez PZHK zgłaszamy:

Źrebięta rasy śląskiej z roczników – 2017, 2016 i  2015

Rocznik 2017 / źrebięta z matkami/ będziemy oceniać

Typ                                                     –           do 5 pkt.

Pokrój                                                –           do 5 pkt.

Zdrowie i rozwój                              –           do 5 pkt.

Ruch /luzem/                                   –           do 5 pkt

Rocznik 2016 i 2015  /roczniaki i dwulatki/  będziemy oceniać

Typ                                                     –           do 10 pkt.

Pokrój                                                –           do 10 pkt.

Stęp /w ręku/                                    –           do 10 pkt.

Kłus /w ręku /                                   –          do 10 pkt.

Kondycja pielęgnacja przygotowanie do wystawy        –          do 10 pkt

Źrebięta z prawem wpisu do księgi wstępnej nie mają prawa do nagród finansowych

 

 

& 3

Nagrody pieniężne i rzeczowe mogą być przyznawane w zależności od posiadanych środków. Sponsorzy mogą fundować nagrody w porozumieniu z organizatorem wystawy. Nagrody fundowane przyznaje Komisja, chyba, że fundator postanowi inaczej.

 

 

 

 

& 4

 

Postanowienia regulaminu na wniosek Komisji Oceny w uzasadnionych przypadkach mogą być zmienione, za zgodą organizatora wystawy

 

& 5

Oceny koni dokonuje komisja powołana przez organizatorów. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół  i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.

 

& 6

Konie dowiezione na wystawę muszą być zaopatrzone w paszport  z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie. Źrebięta  z rocznika 2017 muszą być co najmniej zgłoszone do opisu.

& 7

Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni oraz nie odpowiadają za skradzione mienie oraz ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania wystawy