RODO

Ochrona danych osobowych

Informacja dla hodowcy o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.[1] (dalej „RODO”) Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz Polski Związek Hodowców Koni z siedzibą w Warszawie (dalej: „OZHK i PZHK), przekazują następujące informacje związane z Pana/Pani danymi osobowymi.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Hodowców Koni  z siedzibą w Warszawie (dalej: PZHK), ul. Koszykowa 60/62 m 16, 00-673 Warszawa, nr KRS: 0000162222.

Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy: hodowla@pzhk.pl lub pisemnie – wysyłając list na powyższy adres siedziby administratora [z dopiskiem „Ochrona danych”].

II. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Powierzone dane dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Przetwarzanie  danych osobowych następuje z uwagi na fakt, iż jest to niezbędne do:

 1. Wykonania postanowień umowy z OZHK w sprawie oceny wartości użytkowej i wpisu do ksiąg koni (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych w związku z prowadzeniem oceny wartości użytkowej i wpisu do ksiąg koni (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z przepisów prawa, w tym dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, tj. w zakresie realizowania celów informacyjnych, archiwizacyjnych, analitycznych i statystycznych, a także z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
 5. W zakresie określonym w treści wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu przetwarzania danych osobowych w materiałach hodowlanych (publicystycznych, naukowych, edukacyjnych), marketingowych lub handlowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

III. Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
 2. Podmioty świadczące dla administratora usługi:
  • płacowe,
  • księgowe,
  • informatyczne,
  • wydawnicze,
  • drukarskie,
  • kurierskie,
  • marketingowe.
 3. Podmioty powiązane z OZHK lub PZHK – w zakresie usług realizowanych dla OZHK lub PZHK.
 4. Osoby upoważnione przez OZHK i PZHK do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

IV. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

V. Okres przechowywania danych osobowych?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, tj.:

 1. W zakresie realizacji zawartych umów – przez czas ich obowiązywania, a także po zakończeniu ich realizacji do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń.
 2. W zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OZHK i PZHK w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, a w szczególności obowiązków podatkowych – do czasu wygaśnięcia tych obowiązków.
 3. W zakresie przetwarzania realizowanego na podstawie zgody – do czasu cofnięcia tej zgody.
 4. W zakresie przetwarzania realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów OZHK lub PZHK – do momentu ich zrealizowania lub wniesienia przez sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania tych danych.
 5. W celu tzw. rozliczalności, tj. wykazania przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – przez okres, w którym istnieje obowiązek zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla wykazania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

VI. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z ochroną danych?

OZHK/PZHK zapewniają, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO tj.:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych.
 2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
  1. Dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
  2. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  3. Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  4. Dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  5. Dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych.
  2. Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia.
  3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
  4. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia.
  5. Prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
  1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę.
  2. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez OZHK lub PZHK  narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, str. 1-88.