Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje - dokumenty

Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje – dokumenty

dokumenty do pobrania https://www.gov.pl/web/arimr/koniowate

Informacje o nowej Ustawie SIRZPobierz

Prezentacja ARiMR o zasadach dotyczących koniowatych – nowa Ustawa SIRZPobierz

Tabela – rodzaje zgłoszeń i miejsce składaniaPobierz

FAQ
czyli najczęściej zadawane pytania
dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych

1. Kto będzie teraz prowadził Komputerową Bazę Danych Koniowatych?

Od 6 stycznia 2023 r. zgodnie z Ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r. i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. Komputerową Bazę Danych Koniowatych prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Komputerowa baza danych będzie wykorzystywana m.in. do ustalenia miejsc pobytu i przemieszczeń zwierząt.

2. Kto będzie identyfikował koniowate?

Obowiązki związane z identyfikacją koniowatych zostały ustawą nałożone na działające do tej pory podmioty, tj: Polski Związek Hodowców Koni i inne uprawnione Związki, jak PKWK, Związek Trakeński, Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie, Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków, które dokonają następujących czynności:

 • zastosowanie środka identyfikacji transponder/ lub inne środki identyfikacji (metody alternatywne np. badanie markerów genetycznych)
 • opis słowny i graficzny koniowatego
 • wydanie dokumentu identyfikacyjnego koniowatego do 12-go miesiąca życia
 • przekazywanie danych m.in. o dokumencie identyfikacyjnym do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.

Wybrane dane z bazy PZHK i z baz innych Związków Hodowców Koni będą przekazywane i gromadzone w Komputerowej Bazy Danych ARiMR. Np. takie dane jak: UELN, numer transpondera, nazwa, płeć, data urodzenia, data wydania dokumentu, informacja czy koniowaty jest przeznaczony do uboju, dane z dokumentu identyfikacyjnego koniowatego.

3. Kogo dotyczy Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r.?

Ustawa dotyczy posiadaczy i właścicieli wszystkich koniowatych, a także posiadaczy bydła, trzody chlewnej, drobiu, kóz, owiec, jeleniowatych i wielbłądowatych, a także rzeźni i zakładów utylizacyjnych.
Ustawa obejmuje także związki i podmioty prowadzące księgi hodowlane koniowatych: PKWK, Związek Trakeński, Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie, Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków.

4. Co to jest numer EP?

Jest to numer identyfikacyjny (numer producenta) nadawany przez ARiMR w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym, systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który posiadacz / właściciel koniowatego powinien uzyskać w ARiMR. Nadanie numeru i wpis do ewidencji producentów są czynnością łączną, które dokonuje się w drodze decyzji administracyjnej. Numer identyfikacyjny jest niepowtarzalny i nie przechodzi na następcę prawnego. Aby możliwe było zarejestrowanie siedziba stada (miejsca, w którym przebywają zwierzęta), niezbędne jest uprzednie uzyskanie numeru identyfikacyjnego. Informacje o sposobie i zasadach wpisu podmiotów do ewidencji producentów dostępne są na stronie www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow.

Ewidencja producentów jest największym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zbiorem referencyjnym, który ewidencjonuje dane wszystkich podmiotów, objętych obowiązkiem identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz uczestniczących w niefinansowych, we współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez ARiMR lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Numer ten jest obowiązkowy dla posiadacza zwierząt, a zalecany dla właściciela, którego uzyskanie pozwoli również właścicielowi na wgląd do Komputerowej Bazy Danych ARiMR do przeglądania danych swoich zwierząt.

Zatem każdy producent, będący posiadaczem zwierząt lub zainteresowany uczestnictwem w niefinansowanych, we współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej mechanizmach administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) lub Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), jest zobowiązany do uzyskania numeru identyfikacyjnego oraz wpisu do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

5. Ile jest czasu na uzyskanie EP?

Zgodnie z art. 65 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 4 listopada 2022 r., posiadacz koniowatego ma 3 miesiące (od wejścia w życie Ustawy, czyli 6.01.2023 r.) na uzyskanie numeru identyfikacyjnego oraz zgłoszenie kierownikowi biura powiatowego ARiMR miejsca, w którym przebywają zwierzęta, w celu zarejestrowania i nadania numeru siedziby stada, w której utrzymuje koniowate. Zaleca się, aby bez zbędnej zwłoki w pierwszej kolejności wystąpić o nadanie numeru identyfikacyjnego (jeżeli posiadacz koniowatego jeszcze go nie posiada), a po nadaniu tego numeru, złożyć wiosek o nadanie numeru siedzibie stada.

6. Przepisy dotyczące wpisu do ewidencji producentów?

 1. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 ze zm.), zwana dalej ustawą;
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku o wpis do ewidencji producentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2679).

Po uzyskaniu wpisu w ewidencji producentów oraz numeru identyfikacyjnego, każdy ww. posiadacz zwierzęcia, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ma obowiązek zarejestrowania miejsca przebywania zwierząt = siedziba stada.
https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow

7. Gdzie należy zgłaszać się celem uzyskania numeru EP?

Wpis do ewidencji producentów oraz z nim związany numer identyfikacyjny, można uzyskać składając wniosek o wpis do ewidencji producentów do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania producenta.
Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem e-PUAP. Wraz z nadaniem przez ARiMR numeru EP przyznany zostaje login i hasło do komputerowej bazy ARiMR. W następnym kroku można elektronicznie poprzez aplikację IRZplus złożyć wniosek o nadanie numeru siedziby stada i zgłosić koniowate przebywające w tej siedzibie.
Lista oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR, gdzie można złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów:
https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe

8. Gdzie można otrzymać formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów?

Formularze wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz z załącznikami dostępne są:

Lista oddziałów regionalnych i biur powiatowych ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe

9. Kto to jest posiadacz?

Posiadacz koniowatego – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która odpowiada za koniowate, w tym w ograniczonym czasie (z wyłączeniem lekarzy weterynarii). Jego obowiązkiem jest uzyskanie w ARiMR numeru identyfikacyjnego/ numeru producenta EP i zgłoszenie siedziby stada, czyli miejsca (adres), w którym przebywają koniowate. Posiadacz jest to np. właściciel stajni, ośrodka jeździeckiego, stadniny. Nie musi być właścicielem koniowatych.

Posiadacz może dokonywać zgłoszeń zdarzeń koniowatych po upoważnieniu go przez właściciela (umowa) zgodnie z art. 3 Rozporządzenia UE 2021/963, które mówi:
Podmiot zajmujący się zwierzęciem koniowatym, który nie jest właścicielem ani jednym z właścicieli tego zwierzęcia, działa zgodnie z przepisami zawartymi w niniejszym rozporządzeniu w imieniu właściciela lub przedstawiciela właścicieli zwierzęcia koniowatego i w porozumieniu z tym właścicielem lub przedstawicielem (umowa).
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy posiadacz koniowatego dokonuje zgłoszeń zdarzeń dotyczących koniowatego, wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem udostępnionej przez ARiMR aplikacji IRZPlus.

10. Kto to jest właściciel?

Właściciel koniowatego – oznacza osobę fizyczną lub prawną /lub osoby fizyczne lub prawne posiadające/ posiadającą prawo własności do zwierzęcia koniowatego.
Zalecane jest, aby właściciel (jeżeli nie jest jednocześnie posiadaczem siedziby stada) uzyskał w ARiMR numer identyfikacyjny producenta. Dzięki temu otrzyma dostęp do Komputerowej Bazy Danych ARiMR i wgląd do danych swoich koniowatych.

11. Jaką działalność należy zarejestrować w bazie danych ARiMR?

Działalność to siedziba stada, rzeźnia, zakład przetwórczy, spalarnia.

12. Co to jest siedziba stada?

Jest to jeden z rodzaju działalności, typu chów/hodowla- obejmująca wszelkie pomieszczenia, strukturę lub – w przypadku chowu lub hodowli na wolnym powietrzu – środowisko lub miejsce, w którym – tymczasowo lub stale – utrzymywane są zwierzęta. Posiadacz zgłasza kierownikowi biura powiatowego ARiMR miejsce, w którym przebywają zwierzęta, w celu zarejestrowania i nadania numeru siedziby stada. Należy pamiętać, że zgłoszenie siedziby stada należy zgłosić nie później niż w dniu wprowadzenia do niej pierwszego zwierzęcia gospodarskiego.

Siedziba stada – miejsce, gdzie prowadzi się:

 • chów i hodowlę
 • wypas zwierząt
 • miejsce gromadzenia zwierząt
 • obrót zwierząt, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt
 • siedzibę stada, w której dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych siedzib stada w celu produkcji mięsa lub na użytek własny
 • targ
 • wystawę
 • pokaz
 • konkurs zwierząt
 • Cyrk objazdowy
 • grupę tresowanych zwierząt

13. Jak zgłosić siedzibę stada?

Siedzibę stada zgłasza posiadacz koniowatego/tych, po uprzednim otrzymaniu numeru EP (jeżeli go jeszcze nie uzyskał) (patrz pyt. 1, 2, 3, 4).

Zgłoszenia można dokonać:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji IRZPlus
 • w formie papierowej:
  • osobiście – zgłosić się do biura powiatowego ARiMR właściwego dla adresu wskazanego w ewidencji producentów,
  • pocztą – przesłać wniosek na adres biura powiatowego ARiMR właściwego dla adresu wskazanego w ewidencji producentów.

14. Kiedy zgłosić urodzenie koniowatego (koń, zebra, osioł, osłomuł)?

Zgodnie z Ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w terminie 3 miesięcy od daty urodzenia (90 dni), a wydanie dokumentu identyfikacyjnego nastąpi wtedy do 12 miesiąca życia.

15. Gdzie zgłosić urodzenie koniowatego (koń, zebra, osioł, osłomuł)?

Urodzenie zgłaszamy:

lub

 • do OZHK/ WZHK, a OZHK/ WZHK w imieniu hodowcy zgłasza do ARiMR – w tym przypadku właściciel/posiadacz dołącza kopię oświadczenia o skorzystaniu z pośrednictwa tego związku hodowców do działania w jego imieniu.

16. Gdzie zgłaszać konie z zagranicznym dokumentem identyfikacyjnym (zidentyfikowane w Polsce przez obce podmioty, jak i przywiezione do Polski z lub spoza UE)?

Zwierzę zarejestrowane w innym niż polski związek hodowlany:

Zgłoszenia dokonuje się bezpośrednio do Związków Hodowców Koni, których zadaniem jest potwierdzenie tożsamości takiego koniowatego z jego dokumentem identyfikacyjnym i wprowadzenie jego danych do bazy.

 1. zgłoszenie urodzenia źrebięcia jest kierowane do zagranicznego związku, który ma wydać dokument identyfikacyjny;
 2. związek zagraniczny identyfikuje źrebię, wydaje i doręcza dokument identyfikacyjny/ lub gdy koniowaty jest sprowadzony z innego kraju i już ma zagraniczny dokument identyfikacyjnym;
 3. właściciel zgłasza się z tym dokumentem identyfikacyjnym do PZHK w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego dokumentu;
 4. PZHK dokonuje sprawdzenia tożsamości konia (termin nie jest określony);
 5. po sprawdzeniu tożsamości konia PZHK niezwłocznie wprowadza dane dotyczące tego dokumentu do Komputerowej Bazy Danych ARiMR.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o SIRZ w przypadku koniowatego urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego niż Rzecz-pospolita Polska państwa członkowskiego, właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, w terminie 7 dni od dnia doręczenia unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego przekazuje go związkowi hodowców koniowatych, o którym mowa w art. 6 ust. 1, w celu sprawdzenia tożsamości koniowatego oraz niezwłocznego zgłoszenia informacji o unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym do komputerowej bazy danych informacji.

Zgłoszenie koniowatego z UE:

Właściciel/posiadacz koniowatego zgłasza się z dokumentem identyfikacyjnym koniowatego do właściwego związku, który potwierdza tożsamość koniowatego i rejestruje koniowatego w komputerowej bazie danych.

(w systemie IRZplus: zgłoszenie koniowatego do rejestru, w typie zdarzenia: przemieszczenie z UE)

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o SIRZ W przypadku przemieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniowatego, dla którego unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, właściciel koniowatego albo posiadacz koniowatego będący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2021/963, przekazuje w terminie 7 dni od dnia przemieszczenia koniowatego związkowi hodowców koniowatych unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny w celu sprawdzenia tożsamości koniowatego oraz niezwłocznego zgłoszenia informacji o unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym do komputerowej bazy danych.

Zgłoszenie koniowatego spoza UE:

Właściciel/posiadacz koniowatego zgłasza się z dokumentem identyfikacyjnym koniowatego do właściwego związku, który potwierdza tożsamość koniowatego i rejestruje koniowatego w komputerowej bazie danych.

(w systemie IRZplus: zgłoszenie koniowatego do rejestru, w typie zdarzenia: przemieszczenie z kraju spoza UE)

Art. 42.2 Do wniosku, o którym mowa w art. 37 rozporządzenia 2021/963, dołącza się tłumaczenie na język polski dokumentów towarzyszących koniowatemu wydanych w państwie trzecim, dokonane przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia nie dołącza się, jeżeli dokumenty te zostały sporządzone w języku angielskim.
Rozporządzenie 963/2021

Artykuł 37 Wniosek o dokumenty identyfikacyjne dla koniowatych, które wprowadzono do Unii i dopuszczono do obrotu
1. Podmioty zajmujące się koniowatymi, które wprowadzono do Unii z państwa trzeciego, składają wniosek do właści­wego organu miejsca zwykłego pobytu zwierzęcia koniowatego, lub w stosownych przypadkach do jednostki upoważnio­nej, o wydanie unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego lub zarejestrowanie istniejącego dokumentu iden­tyfikacyjnego, o którym mowa w art. 36 niniejszego rozporządzenia, w komputerowej bazie danych w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury celnej do celów dopuszczenia do obrotu określonej w art. 201 rozporządzenia (UE) nr 952/2013.

17. Jeżeli posiadam inne zwierzęta i mam numer siedziby stada, to muszę zgłosić się ponownie?

Jeżeli posiadacz ma numer identyfikacyjny EP i nadany numer siedziby stada to musi zgłosić posiadane konie w tej siedzibie stada (w bazie danych jest to: przypisanie koniowatego do działalności).

18. Czy jako właściciel stajni pensjonatowej mam obowiązek zgłoszenia wszystkich koni przebywających u mnie w pensjonacie? Czy mają to zrobić właściciele koni?

Tak, obowiązek ten spoczywa na posiadaczu koniowatego (w tym przypadku właścicielu stajni), który nie musi być jednocześnie właścicielem koni.
Właściciel stajni tzw. posiadacz, zgłasza się do ARiMR po numer EP (patrz pyt. 1, 2, 3 ,4). Po uzyskaniu numeru EP zgłasza elektronicznie siedzibę stada do rejestru i składa w komputerowej bazie danych: Zgłoszenie koniowatego do rejestru, w typie zdarzenia: przypisanie do działalności – czyli zgłasza numery koniowatych, które stacjonują w pensjonacie.
Posiadacz koni niebędący właścicielem ma obowiązek dokonywać wszystkich zgłoszeń za pomocą aplikacji IRZPlus.

Pozostałe zgłoszenia są zależne od umowy pomiędzy właścicielem koniowatego a posiadaczem (właścicielem stajni), mając na uwadze rozporządzenie Art. 3 Rozporządzenia UE 2021/963, które stanowi, że podmiot zajmujący się zwierzęciem koniowatym (posiadacz), który nie jest właścicielem ani jednym z właścicieli tego zwierzęcia, działa zgodnie z przepisami zawartymi w tym rozporządzeniu w imieniu właściciela lub przedstawiciela właścicieli zwierzęcia koniowatego i w porozumieniu z tym właścicielem lub przedstawicielem.

19. Kto powinien wystąpić o numer siedziby stada w przypadku dzierżawy?

W przypadku dzierżawy stajni o numer siedziby stada powinien wystąpić właściciel tej stajni, natomiast właściciel koni tam wstawionych powinien mieć nadany numer producenta (numer EP). Właściciel stajni (jako posiadacz koni) ma zgłosić konie, które u niego przebywają, podając przy tym dane właścicieli koni oraz przedstawić umowy z właścicielami koniowatych na podstawie, których dokonuje zgłoszeń koni.

20. Kiedy zgłasza się przemieszczenia?

Zgłoszenie przemieszczenia koniowatego należy zgłosić, jeśli koniowaty zmienia miejsca stacjonowania koniowatego, na okres więcej niż 30 dni.

Zgodnie z art. 64 lit. c rozporządzenia 2019/2035 w przypadku każdego zwierzęcia koniowatego utrzymywanego w zakładzie przez okres przekraczający 30 dni rejestruje się niepowtarzalny kod; jednak z wyłączeniem poniższych przypadków:

 • (i) w przypadku koniowatych uczestniczących w konkursach, wyścigach, pokazach, treningach i zrywce przez okres nieprzekraczający 90 dni;
 • (ii) w przypadku samców koniowatych do celów hodowli utrzymywanych w sezonie rozpłodowym;
 • (iii) w przypadku samic koniowatych do celów hodowli utrzymywanych przez okres nieprzekraczający 90 dni.

21. Czy klinika weterynaryjna lub szpital, w których leczone są koniowate i mogą w związku z leczeniem przebywać tam dłużej niż 30 dni, muszą zgłaszać się po EP i rejestrować siedzibę stada?