Zmiany w programach hodowlanych

Zmiany w programach hodowlanych

Polski Związek Hodowców Koni zachęca hodowców i wszystkich zainteresowanych
do zapoznania się z programami hodowli dla poszczególnych ras koni, które
zostały dostosowane do przepisów

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1012
z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli
zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i
wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym
wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i
90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt
(„rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”).

Programy:<https://www.pzhk.pl/hodowla/programy-hodowli/>